วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2553

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน http://www.tdd.mi.th/